home
Mariakerk in Utrecht, literatuur
terug

 

Algemene literatuur

Annales Sanctae Mariae. Museum Meermanno-Westreenianum, MS twaalfde eeuw, fol. 2-55v (cat. nr. 10 B 17).

Bandmann, G, Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin, 1951.

Bosman, L. 'The invention of a notion: on the historiography of Bishop Bernold's churches and the cross of churches in Utrecht' pp. 88-98 in: Utrecht, Britain and the Continent, de Bièvre, E. (ed.), Leeds, 1996

Bosman, A.F.W. , De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht, bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij ( Clavis Kunsthistorische Monografieën deel IX),
Zutphen, 1990
.

Broer, C.J.C., Uniek in de stad- de oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000 - ca. 1200)
Utrecht, 2000

Broers, H.J., Utrecht Historische Wandelingen, Utrecht, 1909

Bruin, R.E. de, Hart, P.D.'t , Hoven van Genderen, A.J. van den , Struick, J.E.A.L. en Pietersma, A. (eindredactie) 'Een paradijs vol weelde' Geschiedenis van de stad UtrechtUtrecht, 2000

Bruin, R.E. de , Hoekstra, T. en Pietersma, A., Twintig eeuwen Utrecht : korte geschiedenis van de stad
Utrecht, 1999

Buchelius, Arn., Commentarius rerum quotidianarum, in quo, praeter itinera diversarum regionum, urbium oppidorumque situs, antiquitates, principes, instituta, mores, mulla eorum quae turn interpublicos quam privatos contingere solent, occurent exempla Uan. 1560 apr. 1599). Utrecht, MS zestiende eeuw, Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht (HS 798). van der Burch, L. Aedis Divae Mariae Virginis in Civitate Ultrajectensi Admirando Origo. Utrecht, 1617.

Calkoen, G.G., De Kapittelkerk van St. Marie, bewerkt met behulp van archiefgegevens. 2 dln.
Gemeentearchief Utrecht, MS 1916-1917 (syst. cat. X.B.14 en IX.G.25).
 
Conant, K.J., Carolingian and Romanesque Architecture, 800 to 1200. Harmondsworth, 1959.

Cuypers, J. Th., Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Amsterdam, 1890.

Dekker C. , Maarschalkerweerd, Ph.en Winter, J.M. van, Geschiedenis van de Provincie Utrecht
Utrecht, 1997

Doeleman, F., De Heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Zutphen, 1982 (Stichtse Historische Reeks, dl. 6).

Dolfin, M.J., Kylstra, E.M en Penders, J., Utrecht. De huizen binnen de singels (2 dln.),
's-Gravenhage 1989

Donkersloot-de Vrij, M., Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen Utrecht, 1989

Engelbregt, G.M.J. en Terlingen, J.B.A., Utrecht en zijn Middeleeuwse Kerken, publicatie bij gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum het Catharijneconvent, Utrecht, 1981

Engelen, E. van, Grafs en wapens der kerken van Utrecht. Dl. II.
Gemeentearchief Utrecht, MS ca. 1730 (syst. cat. 1841).

Evers, O.A. (ed.), Reizigers te Utrecht. Gemeentearchief Utrecht, niet gepubl. (G 12).

Eyck tot Zuylichem, F.N.M., 'De voormalige St. Mariakerk te Utrecht', in: Tijdschrift voor Oudheden (N. van der Monde ed.), Utrecht, 1848.

Gall, E., 'Die Marienkirche in Utrecht und Klosterneuburg', in:
Jahrbuchfür Kunstwissenschaft, 1923, p. 14-41.

Ginkel, E. van, Verleden wijk, De immuniteit van Sint-Marie, Historische reeks Utrecht, Utrecht, 1998

de Groot, H.L., Pot, Tj., van Rooijen, C.A.M. en Witte, J.H., ' Mariaplaats 27' in:
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989 Stichting Publicaties Oud-Utrecht, Utrecht, 1989

Guicciardini, L., Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssinds ghenoemt Neder Duytslandt (overgheset in de Nederlandsche spraeke door Cornelis Kilianum). Amsterdam, 1612.

Haakma Wagenaar. Th., 'Enige hypothesen van Dr. O.C. Labouchère over het middeleeuwse Utrecht', in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1972, p. 13-33.

Haverkate, H. M., Peet, C. J. van der, Een kerk van papier: de geschiedenis van de voormalige Mariakerk te Utrecht (Clavis kleine kunsthistorische monografieën; dl. 2) Zutphen, 1985

Helmus, L.M., Pieter Saenredam, het Utrechtse werk Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief
Utrecht, 2000

Hulzen, A. van, Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad
Utrecht, 1994

Kidson, P., 'The Mariakerk at Utrecht, Speyer, and ltaly' in: Utrecht, Britain and the Continent, de Bièvre, E. (ed.), Leeds, 1996

Kipp, A.F.E., 'Mariaplaats 27' in: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1990, Stichting Publicaties Oud-Utrecht, Utrecht, 1990

Ch. Kolman e.a. (red.), Monumenten in Nederland-Utrecht (Zwolle-Zeist 1996).
Monumenten Inventarisatie Project Provincie Utrecht

Kluckhohn, E., 'Die Bedeutug Italiens für die romanische Baukunst und Bauornamentik in Deutschland', in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft , 16 (1955), p. 1-119.

Kubach, H.E. en Verbeeck, A., Romanische Baukunst an Rhein und Maas. 2 Bde., Berlin, 1976.

Kuile, E.H. ter, De Romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden. Zutphen, 1975.

Kuile, E.H. ter, 'De kerken van bisschop Bernold' in: Bulletin KNOB 6de serie 12 (1959)
pp. 145 - 164

Kylstra, E. , Groot, H. de, 'Een kerk als muziekzaal', in: K&W herbouwd voor de kunsten Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Muziek, Utrecht, 1991

Lemarie, R., De Romaanse Bouwkunst in de Nederlanden, Leuven. 1952.

Lennep, J. van, 'De Friesche Bouwmeester', in: J. van Lennep, Onze voorouders. Leiden, ca. 1850, (deel 1).

Loeb, S.F., De Kloostergang van St. Marie. Utrecht, 1919.

Mekking, A.J.J., 'A Cross of Churches Around Conrad' s Heart: An analysis of the function and symbolism of the Cross of Churches in Utrecht, and those of Bamberg and Paderborn' in: Utrecht, Britain and the Continent, de Bièvre, E. (ed.), Leeds, 1996

Monde, N. van der, Aantekeningen betreffende de kapittelen parochiekerken, Gemeentearchief Utrecht, MS ca. 1850 (Bibl. 1856).

Muller Fz., S., 'Utrecht's Mariekerk', in: Oud-Holland, 20 (1902), p. 193-224.

Oorkonden boek van het Sticht Utrecht, dl. 1 (S. Muller en A.S. Bouman ed.). Utrecht, 1920.

Peet, C.J. van der, De Pandhof van Sint Marie te Utrecht. 's-Gravenhage, 1984 [interne publicatie Adviesgroep Monumenten Rijksgebouwendienst].

Pijnacker Hordijk, C., Lijst der Utrechtse prelaten vóór 1300. Groningen, 1911.

Struick, J .E.A.L., Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht, 1968.

Swillens, P. T .A., Pieter Janszoon Saenredam. Schilder van Haarlem 1597-1665. Amsterdam, 1935.

Temminck Groll, C.L. ' De vroeg-romaanse kerken van Utrecht' in: Bulletin KNOB 6de serie 12 (1959) pp. 35 - 50



Tijdschriften etc.

J. Aalbers, A. Pietersma en anderen (red.) Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van onbekende en bekende Utrechters, (5 dln., Meppel-Utrecht 1994-1998)

Oud-Utrecht, ook als Maandblad van Oud-Utrecht [afgekort MBOU]- tijdschrift voor Utrechtse geschiedenis sinds 1926, eerst vooral op de stad gericht; verscheen eerst maandelijks, nu elke twee maanden

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht [AAU] - verschenen 1876-1958

Jaarboek Oud-Utrecht, eerder als Jaarboekje van Oud-Utrecht [afgekort JBOU] - vanaf 1923

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht - verscheen tot 1987 in het Maandblad Oud-Utrecht, daarna tot en met 1990 zelfstandig; er is een register op de jaargangen 1972-1988 door Tjeerd Pot

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1926-1972 (Utrecht, z.j. (1991)) - bundeling van eerdere bijdragen in het Maandblad Oud-Utrecht.





Terug naar boven